ฝึกอบรม

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ได้กำหนดจัดการอบรม หลักสูตรวิชา “การบริหารจัดการโรงแรม” เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงแรมในระดับบริหารให้มีความรู้ แนวคิดและทัศนะที่ถูกต้องในการบริหารจัดการโรงแรม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับโรงแรมที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสได้สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน

ทั้งนี้ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เป็น 1 ใน 7 หน่วยงานที่คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมประกาศรับรองหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ตามกฎหมาย