Hotel Standard

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมาตรฐานโรงแรมไทย

คณะกรรมการมาตรฐานโรงแรมไทยได้รับความไว้วางใจในการพัฒนารูปแบบการจัดระดับดาวของโรงแรม ในประเทศไทย โดยยึดหลักมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากต้นแบบของยุโรป เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถอยู่ในเวทีการท่องเที่ยวระดับสากล และอยู่ระดับแถวหน้าของเอเชีย มาตรฐาน โรงแรมไทยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นทางการเพื่อให้โรงแรมทั้งหมดในประเทศมีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์หลัก 6 ประการของมาตรฐาน โรงแรมไทย

• เพื่อสร้างมาตรฐานโรงแรมที่น่าเชื่อถือและ เป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวมักจะพูดว่า “นี่เหรอโรงแรม สามดาว มันมีอะไรจะแย่กว่านี้ไหม?” ประเทศไทย มีความต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่าง ชัดเจนและไม่ผิดหวังต่อมาตรฐานของโรงแรมที่พวก เขารับบริการ

• เพื่อประชาสัมพันธ์บริการที่เหนือกว่า การ บริหารที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ โลกใบนี้ไม่สามารถใช้ทรัพยากร โดยปราศจากการตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาได้ อีกต่อไป คำ ว่าหรูหราไม่จำ เป็นต้องถูกปฏิเสธ แต่การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เป็นสิ่งที่จำ เป็น

• เพื่อพัฒนารูปแบบชุดมาตรฐานที่สะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ และเพื่อเสนอ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำ หรับมูลค่าทางการตลาด นักท่อง เที่ยวและพนักงานโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าพวกเขา ได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรม และการตลาดนั้นถูกต้อง และสร้างผลประโยชน์

• เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่า เทียมกันสำ หรับโรงแรมและลูกค้า ซึ่งเป็นการปลอดภัย สำ หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

• เพื่อสร้างความตระหนักของการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องของมาตรฐานโรงแรมไทย บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการที่จะทราบว่ามีระบบการจัดระดับ ดาวของโรงแรมที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในประเทศนั้นๆ หรือไม่

• เพื่อสร้างความมั่นคงและประชาสัมพันธ์ด้าน การขยายตัวอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมนั้นถือเป็นสิ่งสำ คัญที่ ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

การสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือ เป็นการยกระดับของประเทศไทย อุตสาหกรรมโรงแรม ถือเป็น “ดาว” ของอุตสาหกรรม

 

ระดับมาตรฐานประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงแรมระดับห้าดาวจะให้บริการและห้องพักที่ดีกว่าโรงแรมระดับสามดาว แต่ความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไร ในประเทศไทย มาตรฐานโรงแรมไทยได้รับการยอมรับระดับ สากลในการจัดระดับโรงแรมและรีสอร์ทระดับหนึ่งถึงห้าดาว โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ยอด เยี่ยมระดับต่ำสุดที่หนึ่งไปถึงยอดเยี่ยมระดับสูงสุดคือห้า

ระบบการจัดระดับดาวช่วยกำหนดคุณภาพและ ลักษณะของโรงแรม สำหรับสถานประกอบการระดับ สามดาวที่ถูกกำหนดโดยระบบการจัดดาวหมายถึง สถานประกอบการที่มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะอวด ตามมาตรฐาน การบำรุงรักษาและการบริการระดับ มาตรฐาน สิ่งที่พิจารณาเพิ่มเติมยังรวมถึงทำเลที่ตั้ง และบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งพนักงานโรงแรมและ ผู้จัดการภัตตาคารส่วนใหญ่มักจะกล่าวกุญแจสำคัญ สู่ความสำเร็จ 3 ประการ คือ ทำเลที่ตั้ง ทำเลที่ตั้ง และ ทำเลที่ตัง ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพและระบบ การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ แขกต้องการ ความสะดวกสบายควบคู่กับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้ที่พักที่เป็นมิตรกับคนพิการ และทุพลภาพมีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน โรงแรมมีทั้งแขกที่พักภายในโรงแรมและแขกภายนอก ที่เข้าใช้บริการต่างๆ เช่น ห้องอาหาร บาร์ และศูนย์ บริการธุรกิจ ความหลากหลายความสวยงามและ คุณภาพของบริการคือปัจจัยสำคัญในการจัดระดับดาว คำถามแรกที่แขกมักจะถามโรงแรมคือ “โรงแรมคุณมี ความสะอาดมากน้อยเพียงใด” ดังนั้นมาตรฐานด้าน สุขอนามัย พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือและมิตร ไมตรีของพนักงานจะช่วยยกระดับของโรงแรมยิ่งขึ้น การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งสำคัญ กว่าการสร้างหรือซื้อใหม่อยู่ตลอดเวลา

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว โรงแรมระดับหนึ่งดาวนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัด ความคาดหวัง ของผู้เข้าพักต่อโรงแรมคือ ความสะอาด ห้องพักแบบ เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องตกแต่งสวยงาม โรงแรมระดับ สองดาวหมายถึงโรงแรมที่บริการแบบจำกัด ห้องพัก สะอาดเรียบง่าย โดยโรงแรมบางแห่งอาจมีบริการบาง อย่างให้แก่แขก เช่น ห้องพักที่มีห้องน้ำภายในห้องพัก โทรศัพท์และโทรทัศน์ โรงแรมสามดาวจะเน้นที่รูปแบบ ความสะดวกสบายและบริการ นักท่องเที่ยวอาจคาดหวัง ให้มีบริการห้องอาหารในโรงแรม สระว่ายนำ้ ห้องประชุม และศูนย์บริการธุรกิจ โรงแรมสามดาวบางแห่งอาจให้ บริการฟิตเนสและร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำหรับ โรงแรมสี่ดาวนักท่องเที่ยวสามารถคาดหวังได้ถึงห้อง อาหารที่หรูหรา บาร์ เลาจน์ การบริการด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศ ตกแต่งสวยงามและสะดวกสบาย สิ่งที่เห็นชัดที่สุด สำหรับโรงแรมระดับห้าดาวคือการเสนอความหรูหรา ที่ดีที่สุด การบริการต้องยอดเยี่ยมที่สุด สถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งมีความสำคัญเท่าๆ กับเฟอร์ เจอร์และบรรยากาศ โรงแรมห้าดาวอาจมีบริการสนาม เทนนิส สระว่ายน้ำ ภัตตาคารแบบหรูหรา หรืออื่นๆ

นักท่องเที่ยวควรตระหนักว่าโรงแรมระดับหนึ่ง ดาวนั้นหมายถึงความเรียบง่าย ขณะที่โรงแรมระดับ ห้าดาวหมายถึงความหรูหรา

 

ปัจจัยสำคัญในการแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรม

การรับรู้เรื่องความสวยงามของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นปัจจัยมีผลต่อการ พิจารณาต่อการจัดระดับของโรงแรม ทั้งนี้มีปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งระดับของโรงแรมและรีสอร์ท

การตรวจสอบสถานที่จะถูกดำเนินการโดยหน่วย งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของมูลนิธิมาตรฐาน โรงแรมไทย การตรวจสอบแต่ละครั้งประกอบไปด้วย คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนอย่าง น้อยจาก 3 หน่วยงาน เกณฑ์ที่จะใช้วัดมาตรฐานผ่าน การอนุมัติโดยมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบจะเริ่มพิจารณาจาก สภาพทางกายภาพของสถานที่ ทำเลที่ตั้งสามารถ เข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ ระยะเวลาการเดินทางจากจาก สนามบิน หรือสถานีรถไฟถึงที่พักมีมากน้อยเพียงใด บรรยากาศโดยรอบมีความน่ารื่นรมย์หรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณา เช่น เสียงรบกวน มลพิษ ทางอากาศ ระบบน้ำประปา และการเข้าถึงการขนส่ง สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้าง ของสถานประกอบการ บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยว ข้องสามารถเข้าถึงห้องพักแขกโดยไม่ต้องผ่านพื้นที่ ส่วนกลางหรือห้องโถงของโรงแรมหรือไม่ ลิฟท์โดยสาร มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด สิ่งอำนวยความ สะดวกด้านความปลอดภัยมีเพียงพอหรือไม่ เช่น สัญญานเตือนไฟไหม้ ทางหนีไฟ ระบบน้ำดับเพลิง (sprinkle) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกสบายและการบริการคืองาน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและรีสอร์ท ห้องอาหาร นอกจากจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่น่ารื่นรมย์แก่แขกแล้ว ปัจจัยสำ คัญในการแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรม ต้องควบคู่ไปกับการรอาหารที่มีคุณภาพและรสเลิศ โรงแรมมีบริการด้านโภชนากรพิเศษให้แก่ผู้เข้าพักหรือไม่ ลักษณะห้องพักนอกจากจะตกแต่งอย่างสวยงามแล้ว สามารถใช้งานได้หลากหลายหรือไม่ นอกจากนี้มี บริการอื่นอีกหรือไม่ภายในโรงแรม เช่น บริการรับจอดรถ ศูนย์สุขภาพฟิสเนต บริการ concierge สระว่ายน้ำของ ผู้ใหญ่และเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็ก การบริการด้าน เทคโนโลยี มีอินเตอร์เนทหรือ Wi-Fi ฟรีหรือไม่ มีความ หลากหลายของห้องอาหาร บาร์ เครื่องดื่ม หรือไม่

โดยปกติแล้วความประทับใจแรกเมื่อแขกเดินทาง ถึงโรงแรมหรือรีสอร์ทคือ พนักงานเปิดประตู พนักงาน มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตรหรือไม่ พนักงาน สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวนานาชาติหรือไม่ นักท่องเที่ยว สามารถได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของ “สยามเมืองยิ้ม” หรือไม่ นอกจากนี้ความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ให้ บริการเป็นสิ่งที่สำคัญ

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการได้ รับระดับมาตรฐาน หากแต่โรงแรมจะต้องมีการบำรุง รักษามาตรฐานของตนเอง อีกทั้งการอบรมพัฒนา และการประเมินบุคลกรด้วยระบบการจัดการที่มี ประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ เป้าหมายสำคัญอีก ประการหนึ่งของมูลนิธมาตรฐานโรงแรมไทยนั้นคือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมไทยให้เติบโตอย่าง ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบัน

 

การจัดระดับโรงแรม

การให้คะแนนของโรงแรมว่าโรงแรมใดดีที่สุดนั้นเป็นการยากที่จะอธิบาย ขณะที่โรงแรม 5 ดาว สำหรับบุคคลหนึ่ง อาจเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวในความรู้สึกของอีกบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วการ จัดอันดับโรงแรมจะพิจารณาจากความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตราฐานหรือระดับ พิเศษ และการบริการ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวถึงโรงแรมระดับ 6 ดาว คือโรงแรมที่อยู่ ในระดับชั้นนำซึ่งให้บริการที่โดดเด่นระดับสากล อาทิ The Oriental Hotel Bangkok

โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว โดยมากมีทำเล ที่ตั้งที่ดี มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศน่าประทับใจ การประดับตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้มีความ งดงาม และคุณภาพชั้นนำระดับสากล ภายในห้องพัก ควรมีโทรทัศน์ที่มีรายการภาษาต่างประเทศ โทรศัพท์ ทางไกลระหว่างประเทศ พร้อมบริการเชื่อมต่ออินเตอร์ เนต ห้องอาหารที่ให้บริการอาหารนานาชาติรสเลิศ ด้วยบริการชั้นหนึ่งที่มีความใส่ใจ พนักงานได้รับการ ฝึกฝนและอบรมระดับมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน มีความสามารถด้านภาษาโดยเฉพาะภาษา พื้นฐาน รวมถึงบริการหนังสือพิมพ์รายวันในช่วงเช้า บริการเปิดเตียง และบริการเรียกปลุก เป็นต้น

นอกจากนี้ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลาก หลายซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) สระว่ายน้ำ สปา ร้าน เสริมสวยและทำผม บริการ Concierge หรือบริการ ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการธุรกิจ ห้องประชุม บริการ เลขานุการ บริการนัดหมายส่วนตัวและบริการรถลิมูซีน

โรงแรมระดับ 4 ดาว ควรมีพื้นที่กว้างขวาง สะอาด มีความสะดวกสบายและบริหารหลากหลาย พนักงาน การจัดระดับโรงแรม การให้คะแนนของโรงแรมว่าโรงแรมใดดีที่สุดนั้นเป็นการยากที่จะอธิบาย ขณะที่โรงแรม 5 ดาว สำหรับบุคคลหนึ่ง อาจเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวในความรู้สึกของอีกบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วการ จัดอันดับโรงแรมจะพิจารณาจากความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตราฐานหรือระดับ พิเศษ และการบริการ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวถึงโรงแรมระดับ 6 ดาว คือโรงแรมที่อยู่ ในระดับชั้นนำซึ่งให้บริการที่โดดเด่นระดับสากล อาทิ The Oriental Hotel Bangkok ให้บริการที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ พนักงานสามารถ สื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องพักมีโทรทัศน์ ที่มีรายการภาษาต่างประเทศ โทรศัพท์ทางไกล ระหว่างประเทศ

ลักษณะและความหลากหลายของสิ่งอำนวย ความสะดวกเหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง ห้องอาหารมีเวลา ให้บริการที่สะดวกต่อแขก อาหารนานาชาติรสชาติดี และมีบริการยอดเยี่ยม

สิ่งอำนวยความสะดวกอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) สระว่ายน้ำ สปา ร้านเสริมสวยและทำผม ศูนย์บริการ ธุรกิจ ห้องประชุม และบริการเรียกปลุก

โรงแรมระดับ 3 ดาว ควรมีลักษณะสะอาด สะดวกสบายตามมาตรฐานตะวันตก ดึงดูดใจด้วย บริการและบรรยากาศระดับมาตรฐาน ห้องสุขาควรปู ด้วยกระเบื้องหรือหินอ่อนแบบตะวันตก บริการน้ำอุ่น ฝักบัวและอ่างอาบน้ำ บริการซักรีด ลิฟท์โดยสาร ห้อง อาหารที่มีคุณภาพอาหารและการบริการระดับดี ห้องพักสะอาดและสะดวกสบาย พร้อมเครื่อง ปรับอากาศ เครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็น

 

รางวัลมาตรฐานที่โรงแรมได้รับทั้งหมด คือ 5 รางวัลตามรูปดังต่อไปนี้