Board Directors

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร

นายธนวัต อ่องเจริญดำรง

นายวรพล อึ่งตระกูลดำรง

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล

 • ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม, ประธาน(ร่วม) ฝายประชาสัมพันธ์
 • โทร : 081-8943431
 • อีเมล : suksit.s@deevanagroup.com

นายยุทธนา สงวนนาม

นายพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ

 • ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม, ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
 • โทร : 081-8353157
 • อีเมล : pharit@kataseabreeze.com

นางสาวสมใจ ตุ้งกู

นายสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล

ดร.ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
 • โทร : 081-5360123
 • อีเมล : siripattra@gmail.com

นายสิทธิชัย ธนากรเจริญ

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม
 • โทร : 089-9291414
 • อีเมล : bird@sleepwithmehotels.com

นางสาวศิวาพร พรรัตนโสรฬ

 • ตำแหน่ง : ประธาน(ร่วม) ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
 • โทร : 097-1629565
 • อีเมล : seesom.siwaporn@gmail.com

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา

 • ตำแหน่ง : ประธาน(ร่วม) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • โทร : 096-4705658
 • อีเมล : khakrabi@gmail.com

นางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล