รายนามกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

วาระประจำปี 2565 – 2567

คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล

 • ตำแหน่ง : นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
 • โทร081-8943431

คุณธนวัต อ่องเจริญ

 • ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายบริหาร
 • โทร : 081-9780088

คุณชานน วงศ์สัตยนนท์

 • ตำแหน่ง : อุปนายกและประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • โทร : 081-8943431

คุณพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ

 • ตำแหน่ง : อุปนายกและประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
 • โทร : 081-8353157

คุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา

 • ตำแหน่ง : อุปนายกประประจำพื้นที่ จ. กระบี่
 • โทร : 096-4705658

คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์

 • ตำแหน่ง : อุปนายกประจำพื้นที่ จ. สงขลา

คุณคมกริช สันธิญา

 • ตำแหน่ง : อุปนายกประจำพื้นที่ จ. พังงา

คุณวรพล อึ่งตระกูล

 • ตำแหน่ง : เหรัญญิก
 • โทร : 089-6521870

คุณนันทพร อมรไพโรจน์

 • ตำแหน่ง : เลขาธิการ

คุณเกศกนก  ตันเองชวน

 • ตำแหน่ง : กรรมการประจำพื้นที่ จ. ตรัง

คุณยุทธนา สงวนนาม

 • ตำแหน่ง : กรรมการประจำพื้นที่ จ. พังงา
 • โทร : 081-6932630

คุณสมใจ ตุ้งกู

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายการตลาดและฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
 • โทร061-7826691

คุณสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร
 • โทร : 083-5078882

คุณศิวาพร พรรัตนโสรฬ

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
 • โทร : 097-1629565

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

วาระประจำปี 2565 – 2567

คุณเมธี ตันมานะตระกูล

 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสมาคม

คุณสุชาติ หิรัญย์กนกกุล

 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสมาคม

คุณกฤษฎา ตันสกุล

 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสมาคม

คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร

 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสมาคม