Board Directors

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล

 • ตำแหน่ง : นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
 • โทร081-8943431

นายธนวัต อ่องเจริญ

 • ตำแหน่ง : เลขาธิการ
 • โทร : 081-9780088

นายวรพล อึ่งตระกูล

 • ตำแหน่ง : เหรัญญิก
 • โทร : 089-6521870

นายชานน วงศ์สัตยนนท์

 • ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม, ประธาน(ร่วม) ฝายประชาสัมพันธ์
 • โทร : 081-8943431

นางสาวนันทพร อมรไพโรจน์

 • ตำแหน่ง

นายพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ

 • ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม, ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
 • โทร : 081-8353157

นายศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์

 • ตำแหน่ง

นายคมกริช สันธิญา

 • ตำแหน่ง

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา

 • ตำแหน่ง : ประธาน(ร่วม) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • โทร : 096-4705658

นางสาวสมใจ ตุ้งกู

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายการตลาด
 • โทร061-7826691

นายสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • โทร : 083-5078882

นางสาวศิวาพร พรรัตนโสรฬ

 • ตำแหน่ง : ประธาน(ร่วม) ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
 • โทร : 097-1629565

นางสาวอังคณา  ธเนศวิเศษกุล

 • ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • โทร : 081-6410990

นายยุทธนา สงวนนาม

 • ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม
 • โทร : 081-6932630

นางสาวเกศกนก  ตันเองชวน

 • ตำแหน่ง

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร

 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสมาคม