กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม

 

  • พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
  • กฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับ 1 และ 2
  • มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (ม.44)
  • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)