งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2567-2569
Thai Hotel South - Facebook

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2567-2569 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวโรงแรมทุกฝ่าย

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ตัวแทนของทุกหน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งได้ให้ความร่วมมือแก่สมาคมฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

The Annual General Meeting 2024 and the election of the executive committee for the administrative years 2024-2026 of the Thai Hotels Association Southern Chapter were a resounding success, thanks to the collaborative spirit of our hotel community members.

A heartfelt thank you to all participants, representatives of various organizations, and our supporters who have cooperated with the Association wonderfully throughout.

March 21, 2024
At Pearl Hotel, Phuket