สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
Thai Hotel South - Facebook

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และคุณสุรฉัตร เอี๋ยวสกุล กรรมการสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้เข้าร่วมงาน การเสวนา การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน และพิธีลงนามความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนในระบบในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ